sels.pl
Katalog produktów
Nowość
Strona 1 z 30 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30
Wyprzedaż
Strona 1 z 27 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 26 27

Regulamin sklepu internetowego B2B

Ogólne warunki handlowe

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sels.pl; www.czujniki.com.pl. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż towarów z zakresu automatyki przemysłowej.

Sprzedającym jest SELS Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-641) przy  ul. Malawskiego 5A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339495, NIP 521-033-44-60.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

§1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

2. Kupujący – klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna.

4 Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

6. Strony – Sprzedający i Kupujący,

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czujniki.com.pl, www.sels.pl za pośrednictwem którego klient może kupić towar.

8. Zamówienie – dokument wystawiany przez Kupującego w odpowiedzi na ofertę Sprzedającego lub zaproszenie do zawarcia umowy i stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży, zawierający szczegółowy wykaz (rodzaj i ilość) towarów objętych umową sprzedaży.

9. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.


 

§2

Zawarcie umowy, procedura zamawiania

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do Konta.

2. Wszelkie informacje o towarach, w tym ceny zawarte na stronie internetowej lub materiałach reklamowych nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych Kupującym.

3. Sprzedający stara się prezentować na stronie internetowej aktualną ofertę towarów, jednakże nie gwarantuje to posiadania wszystkich towarów na stanie magazynowym w każdym momencie. Jeżeli w dniu złożenia zamówienia zamawiany towar nie będzie dostępny Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia najbliższego terminu dostępności towaru.

4. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.

5. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.czujniki.com.pl.  

6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku złożenia zamówienia w niedzielę lub święta, uznawane ono będzie za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało faktycznie złożone.

7. Zamówienie złożone przez Sklep internetowy zostanie niezwłocznie zarejestrowane o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji, a jedynie ma na celu poinformowanie Kupującego o wpłynięciu złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

8. Zamówienia złożone przez Sklep internetowy zostaną potwierdzone drogą mailową w terminie do 2 dni roboczych.

9. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego towaru.

10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia wraz z danymi kontaktowymi, w tym dokładnym adresem wysyłkowym, numerem telefonu i adresem  e‑mail oraz zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

11. Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za dostarczone informacje, o których mowa w §2 pkt. 10, a Sprzedający nie ma obowiązku ich sprawdzania i nie bierze odpowiedzialności za skutki złożenia nieprawidłowego zamówienia przez Kupującego, co mogłoby spowodować opóźnienie w jego realizacji i niedostarczenie zamówionych towarów.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych, wyczerpania zapasów magazynowych lub innych. W takiej sytuacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

13. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest wystawienie faktury VAT przez Sprzedającego.

14. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem lub drogą mailową. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

15. Dane i rysunki techniczne dostarczone przez Kupującego mogą stanowić podstawę do realizacji umowy, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Sprzedającego.

16. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczna na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury proforma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

17.  Realizacja zamówienia na towary niestandardowe i wykonania specjalne rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przedpłaty. Towary takie nie podlegają zwrotom.

18.  O ile nie zastrzeżono inaczej, dopuszcza się realizację zamówienia partiami o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim przypadku każda partia towaru zostanie odrębnie zafakturowana.

19.  Wszelkie instrukcje, rysunki techniczne, schematy, tłumaczenia materiałów technicznych są własnością firmy SELS Sp. z o.o. Sp. k. i bez zgody Sprzedającego nie mogą być publikowane lub wykorzystywane do celów innych niż związane z użytkowaniem zakupionych towarów.

 

§3

Ceny

1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych należy traktować jako orientacyjne. Ceny wyrażone w walucie obcej będą każdorazowo przeliczane na złote według średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

2. Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Kupującego opcji dostawy podawana jest w potwierdzeniu zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury proforma. Cena wskazana na fakturze proforma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia jej ważności.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu, montażu i ewentualnych kosztów płatności. Są to ceny EXW magazyn firmy SELS. Wszystkie podawane ceny są cenami netto, tzn. na fakturze zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

6. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego Polskiego, prawo własności do towarów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny za towar.

 

§4

Dostawa towaru, termin wysyłki

1. Towar jest wysyłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego przesyłki w siedzibie Sprzedającego.

3. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi. Kupujący zostanie poinformowany o planowanym terminie dostawy, po przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają swój bieg po dostarczeniu przez Kupującego  wszelkich wymaganych informacji oraz spełnienia innych warunków niezbędnych do przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, np. dokonania przedpłaty. W przypadku transakcji na przedpłatę, termin dostawy liczony jest od daty otrzymania wpłaty na rachunek bankowy.

5. Dostawa towarów następuje na koszt Kupującego. Zakupy o wartości powyżej 1000 PLN netto, dostarczane są na koszt Sprzedającego. Wysokość kosztów przesyłki zależy od jej wagi, gabarytów i ewentualnych dodatkowych wymagań, np. dostawy w soboty. Informacja o wysokości kosztów transportu jest zamieszczona w potwierdzeniu zamówienia.

6. Przesyłki realizowane przez firmę kurierską w trybie standardowym doręczane są zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych od chwili ich nadania.

7. Kupujący zobowiązuje się zgłosić przewoźnikowi wszelkie uszkodzenia opakowania zbiorczego przed potwierdzeniem odbioru dostawy (protokół spisany przy kurierze). Kupujący zobowiązuje się do ilościowego i jakościowego (za wyjątkiem wad ukrytych)  odbioru towaru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania zamówionego towaru Kupującemu.

 

§5

Sposoby płatności

1. Sprzedający udostępnia następujące formy płatności :

·         płatność gotówką – odbiór własny w siedzibie Sprzedającego przy ul. Malawskiego 5A w Warszawie,

·         płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz

·         płatność przelewem na konto wskazane na fakturze proforma.

 

 

§6

Gwarancja, procedura reklamacji

1. Wszystkie towary sprzedawane są nowe, pełnowartościowe, wolne od wad oraz objęte gwarancją producenta.

2. Sprzedający udziela Kupującemu rocznej gwarancji na sprzedany towar i rozpoczyna się ona od daty przejścia ryzyka na Kupującego.

3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, w przypadku niezawiadomienia Sprzedającego o wadzie niezwłocznie od jej wykrycia, tj. nie później niż w terminie 7 dni.

4. Zawiadomienie o wykrytej wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej (listem poleconym, faxem lub drogą mailową) przy czym Kupujący zobowiązuje się przekazać wadliwy towar Sprzedającemu w celu jego sprawdzenia.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru wygasa, jeżeli został on przetworzony przez Kupującego. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony w wyniku nieprawidłowego montażu lub niewłaściwych warunków eksploatacji.

6. O ile nie uzgodniono inaczej, jakość oraz cechy użytkowe produktów określone są wyłącznie w dokumentacji technicznej. Producent nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania.

7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedającego.

8. Brak zapłaty za towar powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

9. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ogranicza się w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedający odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

11. Kupujący ma prawo zgłosić do reklamacji towar w przypadku stwierdzenia, że otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem oraz w przypadku stwierdzenia wad ukrytych.

12. Uznanie lub odmowa reklamacji następować będzie w formie pisemnej po sprawdzeniu reklamowanego towaru przez Sprzedającego, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez producenta (dotyczy towarów dystrybuowanych przez SELS Sp. z o.o. Sp. k.). W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt naprawić lub wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszt zakupu wadliwego towaru.

13. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz reklamowanym towarem. Jeżeli jednak dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedający zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

14. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

15. W przypadku wykrycia wad ukrytych towaru koszt wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego, a koszt wysyłki poniesiony przez Kupującego zwrócony. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

16. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na koszt Sprzedającego. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

17. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

§8

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

1. W przypadku wykonania przez Sprzedającego umowy jedynie w części, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie co do jej niewykonanej części. 

2. Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku braku zapłaty przez Kupującego całości lub części ceny za towar.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia przed jego upływem. Prawo to dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczącym o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta do zwrotu zapłaty.

5. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w pkt. 4 niniejszego paragrafu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.

 

§9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych jest SELS Sp. z o.o. Sp. k.

Adres do korespondencji:

SELS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Malawskiego 5A, 02-641 Warszawa

telefon: +48 22 848-08-42

e-mail: sels@sels.pl

 

2. Kupujący podając przy rejestracji/ składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia czy korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, co należy zgłosić Administratorowi strony drogą mailową na adres: piwonska@sels.pl.

3. Sprzedający oświadcza, że wdrożył politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się do ochrony tych danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

4. Podanie danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne jednakże niezbędne, aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu. Dane gromadzone przez Sprzedającego są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. wystawienia faktury i dostarczenia Kupującemu przesyłki), otrzymywania newslettera oraz w innych celach marketingowych. Jednocześnie gwarantujemy, iż bez zgody Kupującego nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

5. W zakresie dostaw zamówionych towarów, wszelkie Umowy o korzystanie z usług przewoźników zawierają klauzule zobowiązujące ww. podmioty do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

6. W celu optymalizacji treści dostępnych na naszej witrynie internetowej, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Przez korzystanie z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Osoby odwiedzające stronę internetową mogą w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu w ten sposób danych w przyszłości.

 


 

§9

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy to: połączenie z Internetem, posiadanie konta e‑mail, korzystanie z następujących przeglądarek Google Chrome 26 i wyższa Internet Explorer 9 i wyższa Mozilla Firefox 20 i wyższa.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a  w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Sprzedający niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Sprzedającego jest zakazane.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Miejscem wykonania umowy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Sprzedającego (Warszawa).

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd wskazany przez Sprzedającego.

3. Do umowy zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego, również w stosunku do partnerów zagranicznych.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

6. Data opublikowania Regulaminu:  25 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®