Twój koszyk 0 PLN
 • Zarejestruj się
 • Prawo do odstąpienia od umowy
  Data publikacji:

  Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy (dotyczy sprzedaży B2B)

  1. W przypadku wykonania przez Sprzedającego umowy jedynie w części, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie co do jej niewykonanej części. 
  2. Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku braku zapłaty przez Kupującego całości lub części ceny za towar.
  3. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego oświadczenia przed jego upływem. Prawo to dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej.
  4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczącym o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta do zwrotu zapłaty.
  5. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w pkt. 4 niniejszego paragrafu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.